mountain mountain

fPost chính là lựa chọn số 1 trong Facebook Marketing.

Đăng, chia sẻ bài viết

Đăng, chia sẻ bài viết

Tự động đăng, chia sẻ ảnh, link, video hoặc text đến tất cả các Nhóm/Trang/Profile.

Bình luận bài viết

Bình luận bài viết

Tự động Bình luận các bài viết mới nhất trong Nhóm/Trang/Profile/Tường bạn bè.

Like bài viết

Like bài viết

Tự động Like các bài viết mới nhất trong Nhóm/Trang/Profile/Tường bạn bè.

Thêm bạn bè

Thêm bạn bè

Gửi hàng nghìn yêu cầu kết bạn mỗi ngày đến nhóm đối tượng tiềm năng.

Xác nhận kết bạn

Xác nhận kết bạn

Tự động đồng ý kết bạn với những người đã gởi lời mời kết bạn tới bạn.

Hủy kết bạn

Hủy kết bạn

Tự động hủy Kết bạn với những bạn bè, đối tượng không phù hợp.

Đăng tường bạn bè

Đăng tường bạn bè

Tự động đăng, chia sẻ ảnh, link, video hoặc text lên tường tất cả Bạn bè của bạn.

Tham gia Nhóm

Tham gia Nhóm

Tự động tham gia vào tất cả những Nhóm theo từ khóa tìm kiếm của bạn.

Mời bạn vào Nhóm

Mời bạn vào Nhóm

Tự động mời tất cả Bạn bè của bạn vào Nhóm một cách nhanh nhất có thể.

Nuôi Trang

Nuôi Trang

Tự động cập nhật ảnh, link, video hoặc text từ Trang bạn muốn sao chép.

Mời bạn thích Trang

Mời bạn thích Trang

Tự động gởi lời mời thích Trang tới tất cả các Bạn bè của bạn.

Phân tích Trang

Phân tích Trang

Phân tích Trang qua biểu đồ cụ thể giúp bạn có chiến lược quảng bá tốt hơn.

Lưu nội dung

Lưu nội dung

Lưu lại bài đăng trên hệ thống và bạn sẽ không mất thời gian viết bài cho lần sau.

Đăng lại bài viết

Đăng lại bài viết

Tự động đăng lại bài viết sau khoảng thời gian bạn mong muốn.

Quét ID

Quét ID

Tìm kiếm thông tin về Trang/Nhóm/Profile/Sự kiện hoặc Địa điểm và có thể xuất ra file excel, csv, pdf.